Rekrutacja do Liceum Sztuk Plastycznych w Gryficach trwa od 11 kwietnia do 2 czerwca 2023.  Zwracamy się do wszystkich kandydatów z prośbą, aby w podanym terminie przesyłali (skany lub czytelne fotografie) wypełnione i podpisane wnioski (patrz odnośnik na końcu strony), a także prace plastyczne i dokumenty potwierdzające osiągnięcia artystyczne (dyplomy) w wersji elektronicznej na adres szkoły:

sekretariat@plastykgryfice.pl

Jeśli nie jest możliwe dostarczenie zdjęcia legitymacyjnego, to należy przesłać jakiekolwiek zdjęcie twarzy, a w późniejszym terminie wymienić przesłaną fotografię na aktualne zdjęcia w formacie legitymacyjnym. Wnioski elektroniczne zostaną zamienione na wersję papierową w terminie późniejszym. Prace plastyczne i dyplomy należy również dostarczyć do wglądu w późniejszym terminie.

Kandydaci, którzy nie będą mieć możliwości uzyskania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole artystycznej, a także zaświadczenia o uczęszczaniu do klasy ósmej szkoły podstawowej, są zobowiązani dostarczyć oba zaświadczenia do dnia 14 lipca 2023. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiedniego zaświadczenia rodzic kandydata informuje o tym Dyrektora LSP wskazując przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w formie papierowej lub elektronicznej. Kandydat, który zostanie przyjęty do klasy I na rok szkolny 2023/2024 jest zobowiązany złożyć zaświadczenie do dnia 29 września 2023. Niezłożenie w terminie zaświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole.

Po przesłaniu wniosków kandydatów zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca otrzymanie dokumentu.

ZASADY REKRUTACJI

1. W terminie od 11 kwietnia 2023 będzie odbywać się rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do klasy pierwszej Liceum Sztuk Plastycznych w Gryficach, zwanego dalej LSP.

2. Szkoła jest częściowo objęta systemem rekrutacji elektronicznej.

3. Kandydaci do LSP są zobowiązani złożyć w sekretariacie szkoły:

 • wniosek o przyjęcie do LSP pobrany ze strony internetowej – patrz odnośnik na końcu strony,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole artystycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • teczkę zawierającą od 5 do 10 prac plastycznych w dowolnej technice i dowolnym formacie (np. szkice, rysunki, rzeźba, prace kolorystyczne),
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia artystyczne kandydata (dyplomy).

4. O przyjęcie do klasy pierwszej LSP może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat.

5. Podstawą przyjęcia kandydata do LSP jest złożenie ww. dokumentów oraz przystąpienie do sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji niezbędnych do podjęcia kształcenia w LSP, na który kandydat zgłasza się z ważną legitymacją szkolną lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość.  Sprawdzian zostanie przeprowadzony w dniu 3 czerwca (sobota) 2023 roku o godzinie 10:00.

6. Sprawdzian uzdolnień i predyspozycji będzie polegał na wykonaniu ćwiczeń praktycznych z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej, a także na rozmowie kwalifikacyjnej na temat zainteresowań wybraną dziedziną sztuki i zjawiskami kulturowymi. Wszystkie przybory i materiały zostaną zapewnione przez szkołę.

7. Kandydat może uzyskać z wykonanych prac i rozmowy kwalifikacyjnej maksymalnie 20 punktów. Szczegółowa punktacja przedstawia się następująco:

 • celujący: 19-20 punktów,

 • bardzo dobry: 16-18 punktów,

 • dobry: 13-15 punktów,

 • dostateczny: 10-12 punktów

8. Po uzyskaniu pozytywnej oceny ze sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji należy dostarczyć:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

 • dwie fotografie w formacie legitymacyjnym,

 • kartę zdrowia.

9. W razie potrzeby szkoła może przeprowadzić dodatkowe postępowanie rekrutacyjne.

10. W razie większej liczby kandydatów niż jest przewidzianych miejsc w klasie pierwszej, o przyjęciu decyduje liczba zdobytych punktów.