1. W terminie od 15 kwietnia do 28 czerwca 2019 r. będzie odbywać się rekrutacja do dwóch typów szkół na rok szkolny 2019/2020:

- do klasy pierwszej liceum plastycznego, zwanego dalej LP, dla kandydatów kończących gimnazjum,

- do klasy pierwszej liceum sztuk plastycznych, zwanego dalej LSP, dla kandydatów kończących ósmą klasę szkoły podstawowej.

2. Szkoła nie jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej.

3. W terminie od 15 kwietnia do 7 czerwca 2019 r. od godz. 8:00 do godz. 15:00 należy złożyć w sekretariacie szkoły:

- wniosek o przyjęcie do LP lub LSP (dostępny w sekretariacie lub pobrany ze strony internetowej – patrz odnośniki na końcu strony),

- zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy trzeciej gimnazjum lub klasy ósmej szkoły podstawowej,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole artystycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

- teczka zawierająca od 5 do 10 prac plastycznych w dowolnej technice i dowolnym formacie (np. szkice, rysunki, rzeźba, prace kolorystyczne),

- dokumenty potwierdzające osiągnięcia artystyczne kandydata (dyplomy).

4. W terminie do 28 czerwca 2019 r. do godz. 14:00 należy dostarczyć:

- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej,

- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty,

- dwie fotografie w formacie legitymacyjnym,

- kartę zdrowia.

5. O przyjęcie do klasy pierwszej LP lub pierwszej LSP może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat.

6. Podstawą przyjęcia kandydata do LP lub LSP jest złożenie ww. dokumentów oraz przystąpienie do sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji niezbędnych do podjęcia kształcenia w LP lub LSP, na który kandydat zgłasza się z ważną legitymacją szkolną lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość.

7. Sprawdzian uzdolnień i predyspozycji odbędzie się w dniu 8 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 i będzie polegał na wykonaniu ćwiczeń praktycznych z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej, a także na rozmowie kwalifikacyjnej na temat zainteresowań wybraną dziedziną sztuki i zjawiskami kulturowymi. Wszystkie przybory i materiały zostaną zapewnione przez szkołę. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 10 czerwca 2019 r. o godz. 10:00.

8. Kandydat może uzyskać z wykonanych prac i rozmowy kwalifikacyjnej maksymalnie 20 punktów. Szczegółowa punktacja przedstawia się następująco:

- celujący: 19-20 punktów,

- bardzo dobry: 16-18 punktów,

- dobry: 13-15 punktów,

- dostateczny: 10-12 punktów

9. W razie potrzeby szkoła może przeprowadzić dodatkowe postępowanie rekrutacyjne.

10. Szkoła w uzasadnionych przypadkach może przyjąć ucznia o szczególnych uzdolnieniach w trakcie trwania roku szkolnego na warunkach ustalonych przez dyrektora szkoły.

Wniosek o przyjęcie

do liceum plastycznego 

(dla uczniów gimnazjum)

 

Wniosek o przyjęcie

do liceum sztuk plastycznych

(dla uczniów szkoły podstawowej)