Rekrutacja do Liceum Sztuk Plastycznych w Gryficach na rok szkolny 2024/2025 trwa od dnia 1 marca do końca maja 2024.  W podanym terminie należy dostarczyć osobiście lub przesłać w wersji elektronicznej (skany lub czytelne fotografie) wypełnione i podpisane wnioski (patrz odnośnik na końcu strony), a także prace plastyczne i dokumenty potwierdzające osiągnięcia artystyczne (dyplomy) na adres e-mail szkoły:

sekretariat@plastykgryfice.pl

Wnioski elektroniczne należy zamienić na wersję papierową w terminie późniejszym. Prace plastyczne i dyplomy należy również dostarczyć do wglądu w późniejszym terminie.

Po przesłaniu wniosków zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca otrzymanie dokumentów.

ZASADY REKRUTACJI

1. W terminie od 1 marca 2024 będzie odbywać się rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do klasy pierwszej Liceum Sztuk Plastycznych w Gryficach, zwanego dalej LSP.

2. Szkoła jest częściowo objęta systemem rekrutacji elektronicznej.

3. W ramach rekrutacji do LSP należy obowiązkowo złożyć do końca maja 2024 w sekretariacie szkoły:

 • wniosek o przyjęcie do LSP pobrany ze strony internetowej – patrz odnośnik na końcu strony,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole artystycznej wydane przez lekarza rodzinnego,
 • teczkę zawierającą od 8 do 10 prac plastycznych w dowolnej technice i w dowolnym formacie (np. szkice, rysunki, rzeźba, prace kolorystyczne),
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia artystyczne (dyplomy).

W przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole artystycznej i/lub zaświadczenia o uczęszczaniu do klasy ósmej szkoły podstawowej, należy dostarczyć oba zaświadczenia do dnia 15 lipca (poniedziałek) 2024. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiedniego zaświadczenia rodzic kandydata / kandydatki informuje o tym Dyrektora LSP wskazując przyczynę niedotrzymania terminu. Informację należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. W tej sytuacji kandydat / kandydatka, który/a zostanie przyjęty/a do klasy I Liceum Sztuk Plastycznych w Gryficach  jest zobowiązany/a złożyć wyżej wymienione dokumenty do końca września 2024. Niezłożenie w terminie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z nauki w szkole.

4. O przyjęcie do klasy pierwszej LSP może ubiegać się osoba, która w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat.

5. Podstawą przyjęcia do LSP jest złożenie ww. dokumentów oraz przystąpienie do sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji niezbędnych do podjęcia kształcenia w LSP, na który należy zgłosić się z ważną legitymacją szkolną lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość. Sprawdzian zostanie przeprowadzony w dniu 15 czerwca (sobota) 2024 o godzinie 10:00.

6. Sprawdzian uzdolnień i predyspozycji będzie polegał na wykonaniu ćwiczeń praktycznych z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej, a także na rozmowie kwalifikacyjnej na temat zainteresowań wybraną dziedziną sztuki i zjawiskami kulturowymi. Wszystkie przybory i materiały zostaną zapewnione przez szkołę.

7. Z wykonanych prac i rozmowy kwalifikacyjnej można uzyskać maksymalnie 20 punktów. Szczegółowa punktacja przedstawia się następująco:

 • celujący: 19-20 punktów,

 • bardzo dobry: 16-18 punktów,

 • dobry: 13-15 punktów,

 • dostateczny: 10-12 punktów

8. Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I LSP w Gryficach zostanie podana w dniu 17 czerwca (poniedziałek) 2024 na stronie internetowej szkoły w zakładce "Wyniki rekrutacji". Stosowne pisma o przyjęciu do szkoły lub nieprzyjęciu zostaną również wysłane pocztą. 

9. Po uzyskaniu pozytywnej oceny ze sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji należy dostarczyć do dnia 15 lipca (poniedziałek) 2024:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

 • dwie fotografie w formacie legitymacyjnym,

 • kartę zdrowia.

10. W razie większej liczby kandydatów niż jest przewidzianych miejsc w klasie pierwszej, o przyjęciu decyduje liczba zdobytych punktów.

11. W razie potrzeby szkoła może przeprowadzić dodatkowe postępowanie rekrutacyjne.