Ochrona danych osobowych jest dla nas priorytetem. Zapewniamy, iż Wasze dane zbierane i wykorzystywane przez nas są chronione zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) oraz polską ustawą o ochronie danych osobowych z 10.05.2018r.

Poniżej informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych.

I. Kto jest Administratorem Danych Osobowych (ADO)?

Administratorem Waszych danych osobowych jest Dyrektor Liceum Sztuk Plastycznych w Gryficach z siedzibą w Gryficach (72-300) na ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34, tel. +48 91 384 47 32, e-mail: adomath@wp.pl

II. Kim jest Inspektor Ochrony Danych (IOD)?

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Beatę Daniłów, z którą można kontaktować się wysyłając:

III.     Kiedy zbieramy dane osobowe?

Gromadzimy Wasze dane osobowe w ramach wypełniania przez nas obowiązków związanych z procesem nauczania, w przypadku podjęcia współpracy czy organizowania przez nas imprez i wydarzeń, podczas wizyty na naszej stronie internetowej i nawiązywania jakiegokolwiek kontaktu z nami.

IV. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

Wasze dane osobowe przetwarzamy:

 • w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym wynikających z realizacji zadań Szkoły w myśl ustawy o systemie oświaty (dane uczniów, rodziców i opiekunów prawnych, kandydatów, absolwentów) i kodeksu pracy (dane nauczycieli i pracowników), wynikających z prawa podatkowego oraz rachunkowego – podstawa prawna: przepis prawa,

 • w celu archiwalnym, dochodzenia praw i roszczeń, obrony przed roszczeniami – podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes,

 • w celu wykonania umowy z naszymi współpracownikami i kontrahentami – podstawa prawna:  zawarcie i wykonanie umowy,

 • w celu promowania działalności naszej Szkoły oraz osiągnięć naszych uczniów – podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes i/lub zgoda osoby, której dane dotyczą.

W przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody, przysługuje Wam prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres e-mail sekretariat@plastykgryfice.pl lub na adres siedziby Administratora.

V. Odbiorcy danych

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas zadań statutowych i umów, realizacji obowiązków i interesu prawnego będziemy uprawnieni do ujawnienia Waszych danych osobowych następującym grupom odbiorców:

 • podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

 • podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym urzędom skarbowym, Policji czy organom ścigania – w związku z prowadzonym postępowaniem. 

VI. Czas przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać Wasze dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji zadań statutowych naszej Szkoły, jednak nie dłużej niż to wynika z przepisów o ich archiwizowaniu.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia.

W przypadku zawartych umów, dane będziemy przechowywali dla celów dowodowych do chwili przedawnienia roszczeń.

VII.  Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych, przysługuje Wam:

 • prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzyskania ich kopii, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Waszą szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód,

 • jeśli podstawą przetwarzania przez nas Waszych danych jest udzielona zgoda, wówczas przysługuje Wam prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą być realizowane:

 • drogą mailową, wysyłając e-maila na adres: sekretariat@plastykgryfice.pl

 • zwracając się do nas pisemnie na adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34, 72-300 Gryfice.

W przypadku niezgodności przetwarzania przekazanych nam danych osobowych z RODO, osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII.   Pliki cookies

Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika podczas wizyty na stronie internetowej. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Aktualnie używamy plików cookies w minimalnym zakresie umożliwiającym prawidłowe przeglądanie naszej witryny. Pliki nie są używane przez osoby trzecie. Sposób zarządzania plikami cookies można ustawić w swojej przeglądarce. Informacje na temat terminu wygaśnięcia plików można również sprawdzić w swojej przeglądarce. 

IX. Klauzule informacyjne do pobrania:

X. Zmiana Polityki Ochrony Danych Osobowych

W przypadku zmian w przepisach prawnych lub naszych procedurach przetwarzania danych osobowych Polityka Ochrony Danych będzie modyfikowana. Z tych względów zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszej Polityki w zależności od potrzeb. Zmiany opublikujemy tutaj.